Agenda ALV op DINSDAG 28 maart

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op DINSDAG 28 MAART 2017
in de 1928-zaal van het Olympisch Stadion, nummer 2 , naast de Marathontoren.
Aanvang 19 uur, zaal open 18.30 uur.

1. Opening en agenda

2. Notulen ALV maart 2016

3. Notulen bijzondere ALV september 2016

4. Mededelingen

5. Verslag secretaris

6. Jaarrekening 2016

7. Verslag kascommissie

8. Begroting 2017

9. Planning en organisatie (incl. reactie bestuur op voorstel
Raad van Advies en activiteiten commissies)

10. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

11. Volgende ALV op 27 maart 2018

11. Sluiting en borrel.

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets